Legal

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PiM security & PiM people (uitgezonderd PiM people diensten)

ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever, de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer, de partij die de opdracht uitvoert. Opdracht/ overeenkomst; de overeenkomst van opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van een honorarium jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten.

1 – OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen mits dit binnen 6 werkdagen geschiedt.

2 – TOT STAND KOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging, welke de overeenkomst juist en volledig dient weer te geven. Deze overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie schriftelijk of mondeling gedaan.

3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid alsmede de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze via of van derden afkomstig zijn.

4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht zullen worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen met inachtneming van de eisen van de opdrachtgever. Ten aanzien van de werkzaamheden heeft de opdrachtnemer een inspanningsverbintenis. Indien er derden bij de uitvoering van de opdracht betrokken dienen te worden zal hiertoe pas, na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, worden overgegaan. Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van de opdrachtnemer.

5 – GEHEIMHOUDING

De opdrachtnemer heeft een plicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle verstrekte gegevens door opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijk ontheffing heeft verleend. De plicht tot geheimhouding vervalt als enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel de opdrachtnemer anders verplicht. Een uitzondering op de plicht tot geheimhouding wordt gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6 – HONORARIUM

Indien er na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tariefbepalende factoren een wijziging ondergaan is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen. De opdracht dient dan echter wel voor een periode langer dan 4 weken te zijn aangegaan. Het tarief is inclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen welke van overheidswegen (kunnen) worden opgelegd.

7 – BETALING

Betaling dient te geschieden zonder aftrek,korting of schuldverrekening binnen 14 dagen na factuurdatum d.m.v. overmaking op de door opdrachtnemer verstrekte rekening. Bij overschrijding van deze termijn ontvangt opdrachtgever een aanmaning over elke dag dat het bedrag te laat betaalt wordt, waarbij de wettelijke rente ook in rekening wordt gebracht. Bij verder verzuim van betaling komen alle kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever.

8 – OPZEGGING

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijk opzegtermijn. Bij tussentijdse opzegging dienen de gemaakte kosten en de al verrichte werkzaamheden betaald te worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

people-1

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.pim-people.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel PiM people zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PiM people garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. PiM people wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer PiM people links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. PiM people aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door PiM people niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

PiM people behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PiM people of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

PiM people behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacy

1. De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.pim-people.nl bezoekt.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.pim-people.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b PiM people zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

PiM people kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan PiM people denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a PiM people maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan PiM people de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij PiM people De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

PiM people is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor afnemers is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een opdracht plaatst bij PiM people of werkt via PiM people en daarbij functionaliteiten op of via deze website gebruikt.

1. Gegevens die door de afnemer verstrekt worden

PiM people kan de gegevens die door de afnemer verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van een opdracht.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan PiM people denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de afnemer.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de afnemer aan PiM people zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan PiM people verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van gegevens

De afnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. PiM people kan de afnemer in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door PiM people voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Partners